super

Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní

externé, štvorročné

Prievidza

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi študijného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu pomaturitnom a na vysokej škole.

Organizácia štúdia

I. polrok školského roka:

 1. september, október, november – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
 2. december, január – skúšky za 1. polrok

II. polrok školského roka:

 1. február, marec, apríl – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
 2. máj, jún – skúšky za 2. polrok (1. a 2. ročník)
 3. apríl, máj – skúšky za 2. polrok (3. ročník)
 4. apríl – jún – maturitné skúšky (3. ročník)

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
4 školské roky (pre absolventov základnej školy alebo s neukončeným stredoškolským vzdelaním)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
maturitná skúška
Vyučovací jazyk
slovensky
Ďalšie informácie

POŽADOVANÉ DOKLADY

 1. Vyplnená Prihláška na štúdium s potvrdením o spôsobilosti na štúdium od lekára
 2. Notárom overená kópia dokladu o ukončení základného vzdelania – vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ
 3. 1 farebná fotografia – veľkosť OP
 4. Doklad o zaplatení zápisného vo výške 20,– EUR – ústrižok poštovej poukážky.
Termín podania prihlášok
31.5.2019
Prijímacia skúška

DO 1. ROČNÍKA: (V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Uchádzač dovŕšil 18. rok života do 1. 9. 2019.
 2. Uchádzač má ukončenú základnú školu.
 3. Uchádzač zašle na adresu školy riadne vyplnenú Prihlášku na štúdium do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo). Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 4. Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo) všetky požadované doklady (pozri nižšie).
 5. Uchádzač doloží lekárske potvrdenie na prihláške o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
 6. Uchádzač preukáže ústrižkom poštovej poukážky úhradu zápisného.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
597 €
Poznámka k cene
možnosť platby v štvrťročných splátkach

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Šimová Jana, PhDr., MBA
tel: +421 911 454 254
mobil: +421 911 454 254
e-mail: avprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Súkromná obchodná akadémia, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza, 97101, Prievidza, Slovensko Prievidza

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Akadémia vzdelávania Prievidza

Certifikát ISO Člen AIVD SR
Sídlo Bakalárska 2, 97101, Prievidza, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0911 454 254
E-mail: avprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Jazykové kurzy všetkých svetových jazykov, rekvalifikácie, semináre, manažérske vzdelávanie…

Stredoškolské štúdium

 • trojročné
  • Ekonomické vedy
   • odbor Obchodná akadémia

Poradenstvo

 • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-176309/externe-maturitne-studium-pre-dospelych-v-studijnom-odbore-6317-6-obchodna-akademia-popri-zamestnani-stvorrocne-studium-prievidza

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní "https://www.studia.sk/d-176309/externe-maturitne-studium-pre-dospelych-v-studijnom-odbore-6317-6-obchodna-akademia-popri-zamestnani-stvorrocne-studium-prievidza". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora