super

Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní

externé, trojročné

Prievidza

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi študijného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu pomaturitnom a na vysokej škole.

Organizácia štúdia

I. polrok školského roka:

 1. september, október, november – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
 2. december, január – skúšky za 1. polrok

II. polrok školského roka:

 1. február, marec, apríl – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
 2. máj, jún – skúšky za 2. polrok (1. a 2. ročník)
 3. apríl, máj – skúšky za 2. polrok (3. ročník)
 4. apríl – jún – maturitné skúšky (3. ročník)

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 školské roky (pre absolventov 3 ročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou, alebo absolventov iného maturitného štúdia)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
maturitná skúška
Vyučovací jazyk
slovensky
Ďalšie informácie

POŽADOVANÉ DOKLADY

 • Prihláška na štúdium
 • Notárom overená kópia dokladu o ukončení stredného vzdelania (výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške)
 • Notárom overená kópia koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy
 • 1 farebná fotografia – veľkosť OP
 • Doklad o zaplatení zápisného vo výške 20,00 €.
Termín podania prihlášok
31.5.2019
Prijímacia skúška

I. BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK BUDÚ PRIJATÍ UCHÁDZAČI, KTORÍ SPĹŇAJÚ NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

 1. ukončená stredná škola v odboroch vymenovaných v prílohe E časť I. (3-ročné učebné odbory) Vyhlášky MŠ MŠ č. 80/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 2. celkový prospech na výučnom liste resp. na vysvedčení o záverečnej skúške:

prospel s vyznamenaním 20 bodov
prospel veľmi dobre 10 bodov
prospel 5 bodov

 1. pomocné kritérium: v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí uchádzača v prijímacom konaní lepší priemer známok na koncoročnom vysvedčení za posledný ročník strednej školy
 2. podanie prihlášky na štúdium do 31. mája 2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
 3. lekárske potvrdenie na prihláške o zdravotnej spôsobilosti na štúdium
 4. úhrada zápisného

Prihláška na štúdium a overené doklady sú súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.

Počet prijímaných študentov je obmedzený (350 pre všetky elokované pracoviská školy). Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač s lepším celkovým prospechom na výučnom liste, pri rovnosti bodov s lepším priemerným prospechom na koncoročnom vysvedčení za posledný ročník strednej školy.

II. UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM, KTORÍ NESPĹŇAJÚ PODMIENKY PODĽA BODU I.1):

 1. musia preukázať svoju spôsobilosť na štúdium vykonaním prijímacej skúšky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a zo všeobecného prehľadu,
 2. za každú časť prijímacej skúšky môže uchádzač získať max. 10 bodov, t.j. spolu max. 30 bodov,
 3. kritériám prijatia vyhovie uchádzač, ktorý v celkovom súčte bodov za jednotlivé časti prijímacej skúšky dosiahne minimálne 12 bodov,
 4. do celkového poradia sa uchádzači podľa bodu II. radia až za uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok.

Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač s vyšším ziskom bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
597 €
Poznámka k cene
možnosť platby v štvrťročných splátkach

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Šimová Jana, PhDr., MBA
tel: +421 911 454 254
mobil: +421 911 454 254
e-mail: avprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Súkromná obchodná akadémia, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza, 97101, Prievidza, Slovensko Prievidza

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Akadémia vzdelávania Prievidza

Certifikát ISO Člen AIVD SR
Sídlo Bakalárska 2, 97101, Prievidza, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0911 454 254
E-mail: avprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Jazykové kurzy všetkých svetových jazykov, rekvalifikácie, semináre, manažérske vzdelávanie…

Stredoškolské štúdium

 • trojročné
  • Ekonomické vedy
   • odbor Obchodná akadémia

Poradenstvo

 • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-23131/externe-maturitne-studium-pre-dospelych-v-studijnom-odbore-6317-6-obchodna-akademia-popri-zamestnani-trojrocne-studium-prievidza

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní "https://www.studia.sk/d-23131/externe-maturitne-studium-pre-dospelych-v-studijnom-odbore-6317-6-obchodna-akademia-popri-zamestnani-trojrocne-studium-prievidza". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora