top

Biotechnológie

denné štúdium

magisterské štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Študijný program v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor biotechnológia v súčasnej sústave študijných odborov vzhľadom na jadro vedomostí, schopností a zručností, a zároveň umožňuje študentom podľa vlastného výberu zdokonaliť sa v špeciálnych a hraničných disciplínach. Študijný program má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, hlavne biológie a chémie, ako aj ich hraničných oblastí. Vzhľadom na skutočnosť, že program zapadá do študijného odboru Biotechnológie ide predovšetkým o predmety akcentujúce biotechnologické aspekty. Významnou obsahovou časťou štúdia popri klasických chemických a biologických predmetoch je dôraz na biotechnologické disciplíny ako sú priemyselné biotechnológie, farmaceutické a medicínske biotechnológie, poľnohospodárske biotechnológie, environmentálne biotechnológie, ale aj moderné biologické disciplíny, ktoré sú základom pre moderné biotechnológie, ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioanalytická a bioorganická chémia, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. Takisto sa dbá o nadväznosť na ekologické aj environmentálne disciplíny a predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja v úzkej väzbe na regionálne špecifiká. V tejto súvislosti sú v náplni štúdia zahrnuté aj bioekonomické a bioetické aspekty pre oblasť vedeckého bádania, ako aj vo výrobnej a podnikateľskej sfére s orientáciou na rozvoj vedomostnú spoločnosť. Vzhľadom na širšiu uplatniteľnosť absolventa v praxi je prírodovedný a technologický základ štúdia doplnený o vybrané legislatívno-právne, etické a manažérske disciplíny. Štúdium v druhom stupni súčasne vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborník, ktorý nachádza uplatnenie v rozličných oblastiach spoločenskej praxe. Získa poznatky z biotechnológii a príbuzných oblasti (najmä biologických, chemických, genetických a ich špecializácií) podmieňujúcich rozvoj biotechnológií najmä v oblastiach tzv. bielych, zelených a červených biotechnológií. Dokáže sa zapojiť do výskumu, vývoja a inovácií smerujúcich najmä do priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky, ako aj uplatniť svoje vedomosti priamo vo výrobnej praxi v týchto oblastiach.

Absolventi sú schopní skúmať biomolekuly a biologické systémy, ako aj ich prakticky využiť. Vedia samostatne riadiť jednotlivé operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko – environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti priemyselného využitia obnoviteľných surovín. Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnych ale aj výrobných činností a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. Majú tiež vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedeckovýskumnej, ale aj vo výrobno-podnikateľskej sfére.

Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na FPV UCM v Trnave a to v rámci už akreditovaných programov Molekulová biológia, alebo Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia.

Absolventi študijného programu Biotechnológie (2. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.), ako aj priamo vo výrobnej praxi. Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám, ako aj environmentálne orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy. Absolventi majú široké uplatnenie takisto v súkromných firmách a priemyselných podnikoch s inovačno-technologickou orientáciou v biotechnológiách, ale aj v príbuzných oblastiach

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podania prihlášok
28.4.2023
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (30,00 € elektronická prihláška)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv, Cyrila a metodav Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
E-mail: vanda.adamcova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 vanda.adamcova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Biotechnológie", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-256540/biotechnologie-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Biotechnológie "https://www.studia.sk/d-256540/biotechnologie-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora