top

Biomedicínska chémia

denné štúdium

magisterské štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Biomedicínska chémia je chemická disciplína, ktorá zahŕňa aj vybrané kľúčové aspekty biologických, lekárskych a farmaceutických vied. Zaoberá sa dizajnom, identifikáciou, syntézou a vývojom biologicky aktívnych látok, štúdiom ich metabolizmu, interpretáciou ich pôsobenia na molekulárnej úrovni a štúdiom vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou. Ďalšou oblasťou medicínskej chémie je analýza biologických materiálov dostupnými fyzikálno-chemickými a biochemickými metódami. Magisterský študijný program biomedicínska chémia je zameraný na výchovu odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Absolvent študijného programu medicínska chémia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • má primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej chémie a biochémie,
  • ovláda laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách,
  • pozná chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia biologických, medicínskych a farmaceutických vied,
  • má základné poznatky o stavbe a fungovaní ľudského tela,
  • získané poznatky vie prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu,
  • zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru,
  • je schopný rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu biomedicínska chémia majú predpoklady:

  1. uplatniť sa v chemických, farmaceutických, kontrolných a zdravotníckych, výskumných a prevádzkových zariadeniach, podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja alebo ich riadiť, prípadne vykonávať náročnejšie práce technického charakteru
  2. vo výrobnej sfére, ako aj v štátnej a verejnej správe
  3. pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 3. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
mgr
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Biomedicínska chémia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-256541/biomedicinska-chemia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Biomedicínska chémia "https://www.studia.sk/d-256541/biomedicinska-chemia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora