super

Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium

denné štúdium

bakalárske štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Uplatnenie absolventov

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Organizácia štúdia

Výučba je plánovaná na tri akademické roky. Každý rok štúdia je rozdelený do dvoch semestrov s 12 týždňami. Na záver každého semestra je skúšobné obdobie. Štúdium je ukončené záverečnou bakalárskou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce.

Študijný program pozostáva z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov. Organizácia štúdia je kreditovým systémom, čím umožňuje hodnotenie študentov prostredníctvom kreditov zároveň má študent možnosť si sám tvoriť svoj študijný plán.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky, 6 semestrov
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
štátna skúška a bakalárska práca
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie

Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Paneurópska vysoká škola
Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

1. ústnej/písomnej: ° osobný pohovor, pri ktorom uchádzač preukáže všeobecný prehľad v oblasti kultúry, umenia a médií, prezentuje osobnú motiváciu. ° písomný test jazykovej kompetencie v anglickom jazyku. 2. talentovej: uchádzač prostredníctvom praktických zadaní preukáže výtvarne videnie, vizuálnu zobrazovaciu schopnosť, kompozičné cítenie, schopnosť pohotovo a kreatívne spracovať ideu, vytvoriť základy multimediálneho produktu po formálnej a obsahovej stránke. Súčasťou prijímacej skúšky je predloženie domácich prác

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
2 450 €
Poznámka k cene
(za jeden akademický rok štúdia)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.paneurouni.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Marta Hanzlíková
tel: +421 2 6820 3613
fax: +421 2 6820 3660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava, Slovensko., 851 05, Bratislava, Slovensko Bratislava V

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta masmédií PEVŠ

Sídlo Tematínska 10, 851 05, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 904 459 000
Fax: +421 2 68203660
E-mail: studijne.fm@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Vysokoškolské štúdium

 • bakalárske
  • Humanitné vedy a umenie
   • Dizajn médií
  • Sociálne vedy
   • Mediálna komunikácia
 • magisterské
  • Sociálne vedy
   • Masmediálna komunikácia
   • Marketingová komunikácia
 • doktorandské
  • Sociálne vedy
   • Masmediálne štúdiá

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Paneurópska vysoká škola Bratislava +421 904 459 000 marketing@paneurouni.com
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ Bratislava 02/ 6820 3627, 02/6820 3626 maria.lukacova@uninova.sk
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 608 dekanat.fep@paneurouni.com
Fakulta informatiky PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 605 studijne.fi@paneurouni.com
Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fm@paneurouni.com
Fakulta práva PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 jana.zahorcakova@paneurouni.com
Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fps@paneurouni.com

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-32766/dizajn-medii-bakalarsky-stupen-denne-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium "https://www.studia.sk/d-32766/dizajn-medii-bakalarsky-stupen-denne-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora