super

Medzinárodné a diplomatické štúdia

externé štúdium

magisterské štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Cieľom štúdia magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Uplatnenie absolventov

Cieľom štúdia magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Organizácia štúdia

Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6× za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský a český
Ďalšie informácie

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

  1. termín do 20.05.2018
  2. termín do 21.06.2018
  3. termín do 25.07.2018
  4. termín do 03.09.2018

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (overená fotokópia), doklad o zdravotnej spôsobilosti na štúdium na VŠ, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,– EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom na účet školy.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

Číslo účtu – IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 (Unicredit Bank)

Číslo účtu – IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 (Tatra banka)

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Knižnica Knižničný fond knižnice obsahuje: 1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterkého stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá) 2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy) 3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov) 4. Vysokoškolské záverečné práce *** Kopírovanie Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza oproti recepcií pri kávomate. *** Parkovanie Priamo pri škole sa nachádza veľké neplatené parkovisko. *** Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám - našim študentom - poskytneme zdarma. Prihlasovacie údaje do systému žiadajte na študijnom oddelení. *** Seminár Praha Škola zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha".
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Mgr.
Termín podania prihlášok
3.9.2018
Prijímacia skúška

Uchádzači o externú formu štúdia absolvujú prijímacie konanie formou ústneho pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT): TATRSKBX)
Cena (neplatca DPH)
2 100 €
Poznámka k cene
Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.vip-vs.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: 02 / 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Certifikát ISO
Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 54 79 20 73
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Vysokoškolské štúdium

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • stovky absolventov a študentov...

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Medzinárodné a diplomatické štúdia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-35308/medzinarodne-a-diplomaticke-studia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Medzinárodné a diplomatické štúdia "https://www.studia.sk/d-35308/medzinarodne-a-diplomaticke-studia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora