top

Master štúdium priemyselného inžinierstva

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

 • Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 • Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
 • Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 • Zvýšte svoju kvalifikáciu

Od roku 2000 viac ako 276 absolventov

Z hľadiska dosiahnutých úspor ide o celkovú sumu viac ako 13 mil. €.

Praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach

Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

Garancia návratnosti investície

IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

Inšpirácie a networking

Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

Príprava na novú pozíciu okamžité uplatnenie absolventov

Niektorí z nich sa stali po ukončení Master štúdia riaditeľmi a konateľmi veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

Finančný benefit pre zamestnávateľa

Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme. Dva dni, ktoré strávi celá skupina Master u účastníka, prinesie priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém).

Rozvojový benefit s prínosom pre ďalších ľudí vo firme

Firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

Lektori z praxe s desiatkami projektov

Lektori majú za sebou dlhoročnú prax na konkrétnych projektoch v rámci strednej Európy. Za roky svojej praxe spoznali desiatky spoločností a svoje skúsenosti vedia poskytnúť študentom zaujímavým a účinným spôsobom.

Uplatnenie absolventov

 • stredný manažment
 • riadiaci pracovníci podnikových útvarov plánovania a riadenia výroby, organizácie a riadenia výroby logistiky, kvality, zlepšovania
 • ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti

Organizácia štúdia

13. 9. 2018 – 7. 12. 2019

Program:

Trvanie: september 2018 – december 2019

Rozsah: 25 dní

Pravidelné stretnutia: 13 modulov

Témy:

 1. Správne zmeny správne* (1 deň – september 2018)
 2. Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov** (1 deň – september 2018)
 3. Praktická cesta k Industry 4.0* (1 deň – október 2018)
 4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác* (1 deň – október 2018)
 5. Sila argumentácie a vyjednávania** (1 deň – november 2018)
 6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu** (1 deň – november 2018)
 7. Analýza procesov s využitím value stream mapy* (2 dni – december 2018)
 8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov* (2 dni – január 2019)
 9. Konštruktívna spätná väzba** (1 deň – február 2019)
 10. Motiváciou k úspechu** (1 deň – február 2019)
 11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie* (2 dni – marec 2019)
 12. Majster prezentačných zručností** (1 deň – apríl 2019)
 13. Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň – apríl 2019)
 14. Časový manažment** (1 deň – máj 2019)
 15. Tajomstvo emocionality** (1 deň – máj 2019)
 16. Produktívne pracovisko* (2 dni – jún 2019)
 17. Kvalita na pracovisku* (2 dni – júl 2019)
 18. Štíhla logistika* (2 dni – september 2019)
 19. Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň – december 2019)

Poznámka: * Hard moduly, ** Soft moduly

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

MIESTO KONANIA:

1. IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

 • 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly

2. V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky

 • 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 • účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a – konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • realizácia teoretických tréningov
 • realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu
 • priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti
 • úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu

POPLATKY:

V poplatku je zahrnutá:

 • účasť na štúdiu
 • účasť na exkurziách v rámci štúdia
 • konzultácie a hodnotenie Master projektu
 • kontrolný deň
 • záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia
 • iPad s prístupom k elektronickým materiálom
 • študijné materiály v elektronickej podobe
 • tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii
 • organizačné náklady
 • občerstvenie

Každý účastník navyše získa:

 • prístup do IPA knižnice
 • ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia
 • odborné brožúry v elektronickej podobe
Poplatok za prijímacie skúšky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
5 000 €
Cena s 20% DPH
6 000 € s DPH
Poznámka k cene
2 splátky po 2 500 € bez DPH

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.masterstudium.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Zuzana Gaňová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 218
e-mail: ganova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Kurzy pre verejnosť

Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.

Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motiváciu zvnútra. Všetky tréningové a rozvojové programy pre Vás pripravujeme na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

Jednotlivé tréningy realizujeme formou otvoreného vzdelávania v našich tréningových centrách podľa aktuálnej ponuky. Na základe požiadavky vieme tréning realizovať formou firemného vzdelávania priamo u Vás s upraveným obsahom tréningu.

Kurzy na mieru

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

 • Strategické inovácie a príležitosti
 • Reštrukturalizácie a reinžiniering
 • Zvyšovanie výkonnosti procesov
 • Najlepšie nástroje priemyselného inžinierstva
 • Rozvoj podnikovej kultúry prostredníctvom softskills

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.

Poradenstvo

Analýza potenciálov

Strategické inovácie a príležitosti

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Zvyšovanie výkonnosti procesov

 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia počtu pracovných miest
 • Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti
 • Zlepšovanie kvality
 • Znižovanie nákladov na produkt
 • Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

 • Štíhla výroba, Štíhle pracovisko – 5S, Mapovanie toku hodnôt, SMED, Štíhla administratíva, Tímová práca, Systémy údržby, Kalkulácie nákladov, Six Sigma, Ergonomika, Analýza a meranie práce, Dielenské plánovanie a riadenie výroby, Nástroje riadenia kvality, Systémy zlepšovania, Simulácia, Bezpečné pracovisko, Odstraňovanie úzkych miest a obmedzení

Riadenie podnikovej kultúry

 • Nákupné zručnosti
 • Obchodné a predajné zručnosti
 • Rozvoj personálneho oddelenia

Interim manažment

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Master štúdium priemyselného inžinierstva", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-388957/master-studium-priemyselneho-inzinierstva-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Master štúdium priemyselného inžinierstva "https://www.studia.sk/d-388957/master-studium-priemyselneho-inzinierstva-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora