top

Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

externé, štvorročné

Prievidza

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch. Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi študijného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu pomaturitnom a na vysokej škole.

Uplatnenie absolventov

Študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.

Organizácia štúdia

Konzultácie k jednotlivým predmetom sa konajú prevažne prezenčne (vyučovanie spravidla každú sobotu od 8.00 do 14.55 h a čiastočne dištančne formou elektronickej komunikácie prostredníctvom internetu. Nie je nevyhnutné, aby žiak mal doma internet, žiak má k dispozícii v dohodnutých termínoch počítačovú učebňu školy.

Školský rok sa člení na dva polroky:

 1. polrok začína 1. septembra a končí 31. januára,
 2. polrok začína 1. februára a končí 30. júna.

Žiak je klasifikovaný priebežne v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 8/2009-R v znení neskorších úprav.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 školské roky resp. 4 školské roky
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
- maturitná skúška zo:  slovenského jazyka a literatúry  cudzieho jazyka  praktickej časti odbornej zložky  teoretickej časti odbornej zložky
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Ďalšie informácie

DĹŽKA ŠTÚDIA
- 3 roky (pre absolventov 3 ročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou, alebo absolventov maturitného štúdia )

 • 4 roky (pre absolventov základnej školy alebo s neukončeným stredoškolským vzdelaním)
Prijímacia skúška

DO 1. ROČNÍKA: (V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Uchádzač dovŕšil 18. rok života do 1. 9. 2019.
 2. Uchádzač má ukončenú povinnú školskú dochádzku.
 3. Uchádzač zašle na adresu školy riadne vyplnenú Prihlášku na štúdium do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo). Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 4. Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 všetky požadované doklady (pozri nižšie).
 5. Uchádzač doloží lekárske potvrdenie na prihláške o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
 6. Uchádzač preukáže úhradu zápisného.

DO 2. ROČNÍKA: (V zmysle § 70 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Uchádzač zašle na adresu školy Žiadosť o prijatie na štúdium do 2. ročníka do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo). Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 2. Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2019 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2019 (2. kolo) všetky požadované doklady (pozri nižšie).
 3. Uchádzač do 1. 9. 2019 ukončil strednú školu záverečnou skúškou – 3-ročný učebný odbor a v písomne stanovenom termíne vykoná ústny pohovor, čím preukáže znalosti z 1. ročníka strednej školy v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona.
 4. Uchádzač, ktorý doložením nižšie uvedených dokladov nepreukáže spôsobom určeným v bode 3. požadované znalosti pre prijatie do 2.ročníka, musí v termíne 31. mája 2019 (1. kolo) resp. v termíne 27. augusta 2019 (2.kolo) úspešne vykonať prijímaciu skúšku v rozsahu stanovenom v § 70 ods. 1 citovaného zákona. Prijímacia skúška sa koná na Súkromnej obchodnej akadémií, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza. O presnom čase a mieste konania prijímacej skúšky vyrozumie škola uchádzača písomne najneskôr 7 dní pred jej konaním.
 5. Uchádzač doloží v Žiadosti o prijatie na štúdium do 2. ročníka lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
 6. Uchádzač preukáže úhradu zápisného.

Forma a rozsah prijímacej skúšky:

 1. Prijímacia skúška pozostáva z predmetov 1. ročníka podľa vyššie uvedeného učebného plánu a vykonáva sa formou testu (slovenský jazyk a literatúra (45 min. – 20 bodov), matematika (45 min. – 20 bodov), informatika (30 min. – 10 bodov), biológia a ekológia (30 min. – 10 bodov)) a ústnej skúšky (1. cudzí jazyk (20 min. – 10 bodov), 2. cudzí jazyk (20 min. – 5 bodov)).
 2. Spolu za prijímaciu skúšku môže žiak získať maximálne 75 bodov.
 3. Za úspešného uchádzača je považovaný uchádzač, ktorý získal spolu minimálne 27 bodov a zároveň ani v jednom z testovaných predmetov nedosiahol hodnotenie 0 bodov.
 4. Uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku, je zaradený do poradia na prijatie podľa počtu dosiahnutých bodov za prijímaciu skúšku až za úspešných uchádzačov podľa bodu 3.

Počet prijímaných študentov je obmedzený. Riaditeľ prijme do 1. resp. 2. ročníka v školskom roku 2019/2020 najviac 60 uchádzačov. Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač podľa bodu 3. s lepším celkovým prospechom na výučnom liste (do 2. ročníka), resp. s lepším priemerným prospechom za posledný ročník základnej školy (do 1. ročníka).

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
597 €
Poznámka k cene
cena za jeden školský rok

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
PhDr. Jana Šimová, MBA
tel: +421911454254
mobil: +421911454254
e-mail: soaprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Bakalárska 2, 97101, Prievidza, Slovensko Prievidza

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Súkromná obchodná akadémia Prievidza

Sídlo Bakalárska 2, 97101, Prievidza, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0911 454 254
E-mail: soaprievidza@gmail.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Externé maturitné štúdium popri zamestnaní", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-400741/externe-maturitne-studium-popri-zamestnani-stvorrocne-studium-prievidza

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Externé maturitné štúdium popri zamestnaní "https://www.studia.sk/d-400741/externe-maturitne-studium-popri-zamestnani-stvorrocne-studium-prievidza". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora