Aplikovaná informatika

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

xxx

Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a starať sa o komplexné systémy informačno-komunikačných technológií a robiť samostatne výskum s vysokou mierou tvorivosti. Absolvent získal hlboké znalosti v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, predovšetkým v oblasti počítačových a komunikačných sietí včítane mobilných sietí a internetu vecí s vedomím si potreby bezpečnosti prenosu dát, v decentralizácii v rámci cloud computing a v paralelizácii výpočtov umožňujúcich spracovávanie veľkých objemov dát. Ďalej získa znalosti vo webových technológiách a sociálnych sieťach s dôrazom na interakciu človeka s počítačom, ktoré mu umožnia navrhovať a využívať aplikácie informatiky vo firemnom podnikaní, prírodných a spoločenských vedách, medicíne, vo vzdelávaní, bankovníctve, priemysle a ďalších odvetviach. Absolvent: • získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom, • nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, • naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie, • bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach, • bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte, • bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť, • osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
dva roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Termín podania prihlášok
28.4.2023
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (30€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

nám. J. Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
E-mail: vanda.adamcova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 vanda.adamcova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Aplikovaná informatika", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-412356/aplikovana-informatika-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Aplikovaná informatika "https://www.studia.sk/d-412356/aplikovana-informatika-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.