top

Ochrana a obnova životného prostredia

denné štúdium

bakalárske štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných

prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

  • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku

a základné laboratórne metodiky,

  • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú

predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

  • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda

základné metódy programovania,

  • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre

činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

  • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
  • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti

pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady: • uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva), • uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde), • uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru, • uplatniť sa v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov, • pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Termín podania prihlášok
16.8.2019
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, 2. absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, 2. výsledky maturitnej skúšky z profilových predmetov, 3. celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Daniela Šimková
tel: 033/5565142
fax: 033/5565185
e-mail: dekanat.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, nám. Jána Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Ochrana a obnova životného prostredia ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Ochrana a obnova životného prostredia "https://www.studia.sk/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora