top

Ochrana a obnova životného prostredia

denné štúdium

bakalárske štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných

prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

  • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku

a základné laboratórne metodiky,

  • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú

predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

  • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda

základné metódy programovania,

  • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre

činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

  • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
  • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti

pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady: • uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva), • uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde), • uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru, • uplatniť sa v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov, • pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podania prihlášok
28.4.2023
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri určovaní bodového hodnotenia sa zohľadňuje:
Celkový študijný priemer počas štúdia na strednej škole
Výsledok maturitnej skúšky

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (30,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, nám. Jána Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
E-mail: vanda.adamcova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 vanda.adamcova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Ochrana a obnova životného prostredia ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Ochrana a obnova životného prostredia "https://www.studia.sk/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora