Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Uplatnenie absolventov

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Organizácia štúdia

Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 12–14 týždňov/semester.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

  1. termín do 15.03.2020 (nedeľa)
  2. termín do 24.05.2020 (nedeľa)
  3. termín do 21.06.2020 (nedeľa)
  4. termín do 03.09.2020 (štvrtok)

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (overená fotokópia), doklad o zdravotnej spôsobilosti na štúdium na VŠ, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,– EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom na účet školy.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

Číslo účtu – IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 (Unicredit Bank)

Číslo účtu – IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 (Tatra banka)

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Knižnica Knižnica zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničné dokumenty a poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice. Zloženie fondu kopíruje predmety študijných odborov a obsahuje tituly i v cudzích jazykoch. Akvizícia nových dokumentov periodického i neperiodického charakteru je realizovaná v spolupráci s jednotlivými katedrami a s vedením školy. Knižnica zabezpečuje objednávanie a nákup literatúry a úzko spolupracuje s Edičnou komisiou Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. V knižnici si študenti majú možnosť zakúpiť odporúčanú literatúru k predmetom, i veľa ďalších odborných titulov, ktorých autormi sú vyučujúci. V študovni knižnice majú študenti možnosť využívať počítače s prístupom na internet. Knižničný fond knižnice obsahuje: 1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterkého stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá) 2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy) 3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov) 4. Vysokoškolské záverečné práce *** Kopírovanie Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza pri študentskom klube a vrátnici na prízemí. *** Občerstvenie a spoločenské priestory Študentský klub je vybavený snackovým a nápojovým automatom, ktoré poskytnú študentom a návštevníkom základné občerstvenie. Samozrejmosťou sú sedačky pre pohodlné posedenie, free Wi-Fi, pracovné stoly s elektrickými zásuvkami a samoobslužná kopírka. *** Parkovanie Priamo pri škole sa nachádza neplatené parkovisko, v blízkom okolí je taktiež dostatok možností bezplatného parkovania. *** Periodiká - voľne dostupné Pre študentov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave zabezpečujeme týždenník Trend, ktorý je bezplatne distribuovaný na chodbách školy. *** Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám - našim študentom - poskytneme zdarma. Študenti nájdu prihlasovacie údaje v akademickom informačnom systéme Moggis. *** Prístup k Internetu prostredníctvom Wi-Fi Všetky učebné a spoločné priestory školy sú pokrytá bezdrôtovou sieťou free Wi-Fi. Študenti nájdu heslo v akademickom informačnom systéme Moggis. *** Seminár Praha Škola bezplatne zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha". *** Učebne Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave vytvára všetky predpoklady na zabezpečenie optimálneho prostredia pre tvorivú činnosť zabezpečením kvalitného organizačného ako aj materiálno-technického zabezpečenia nielen vzdelávacieho, ale aj vedeckého a tvorivého prostredia. Všetky vysokoškolské učebne a spoločné priestory prešli na jar 2018 kompletnou rekonštrukciou. Denné aj externé štúdium spríjemňujú plne klimatizované priestory pokryté free Wi-Fi, študentský klub so snackovým a nápojovým automatom, sklopné čalúnené sedačky. Medzi vybavenie účební patrí počítač, dataprojektor, premietacie plátno, kvalitné ozvučenie (veľké miestnosti aj mikrofónmi - ručným, klopovým), magnetická tabuľa whiteboard a flipchart, elektrické prípojky. Na všetkých sú osadené plastové okná a žalúzie. Študovňa je naviac vybavená počítačmi s prístupom na internet.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Bc.
Prijímacia skúška

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný prehľad a motivačný pohovor

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT): TATRSKBX)
Cena (neplatca DPH)
2 100 €
Poznámka k cene
Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.vip-vs.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: 02 / 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Certifikát ISO
Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 54 79 20 73
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Vysokoškolské štúdium

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • stovky absolventov a študentov...

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Medzinárodné vzťahy a diplomacia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-46867/medzinarodne-vztahy-a-diplomacia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Medzinárodné vzťahy a diplomacia "https://www.studia.sk/d-46867/medzinarodne-vztahy-a-diplomacia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.