Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Uplatnenie absolventov

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Organizácia štúdia

Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 12–14 týždňov/semester.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

  1. termín do 21.05.2017
  2. termín do 18.06.2017
  3. termín do 06.09.2017

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (overená fotokópia), doklad o zdravotnej spôsobilosti na štúdium na VŠ, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,– EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom na účet školy.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

Číslo účtu – IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 (Unicredit Bank)

Číslo účtu – IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 (Tatra banka)

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Knižnica Knižničný fond knižnice obsahuje: 1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterkého stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá) 2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy) 3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov) 4. Vysokoškolské záverečné práce *** Kopírovanie Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza oproti recepcií pri kávomate. *** Parkovanie Priamo pri škole sa nachádza veľké neplatené parkovisko. *** Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám - našim študentom - poskytneme zdarma. Prihlasovacie údaje do systému žiadajte na študijnom oddelení. *** Seminár Praha Škola zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha". *** Ubytovanie V sídle školy je možnosť ubytovania pre študentov prezenčného (denného) aj kombinovaného (externého) štúdia za zvýhodnených podmienok.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Bc.
Prijímacia skúška

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný prehľad a motivačný pohovor

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
35 € (IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT): TATRSKBX)
Cena (neplatca DPH)
2 100 €
Poznámka k cene
Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.vip-vs.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: 02 / 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Bárdošova 33, 831 01, Bratislava, Slovensko Bratislava III

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Certifikát ISO
Sídlo Bárdošova 33, 831 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 54 79 20 73
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Vysokoškolské štúdium

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • stovky absolventov a študentov...

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Medzinárodné vzťahy a diplomacia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-46867/medzinarodne-vztahy-a-diplomacia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Medzinárodné vzťahy a diplomacia "https://www.studia.sk/d-46867/medzinarodne-vztahy-a-diplomacia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, trojročné

externé, trojročné

top

2. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

3. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk anglický

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné

4. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk německý

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné

5. MBA - Veřejná správa

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video