super

Kynológia - externá forma štúdia

externé štúdium

bakalárske štúdium

Košice

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Bakalárske štúdium sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej špecifickej oblasti. Výučba v priebehu 3-ročného štúdia je zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno – spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe (orientovanej na psov). V prvom roku štúdia získava teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcii. Získava vedomosti hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú terminológiu. Od druhého a tretieho roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kynologické poznatky, ktoré získava absolvovaním študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie. K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží v kynologických inštitúciach, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva. Učebný plán bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po ukončení štúdia.

Uplatnenie absolventov

•v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícii, v colnej správe, •v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, •ako profesionálni cvičitelia psov, •v mestskej polícii ako inšpektor vo väčších mestských aglomeráciach, •profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach, •v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii, •profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu, •posudzovatelia exteriéru pre potreby kynológie a a plemien po akceptácii SKJ, •rozhodcovia výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii po akceptácii SKJ, •ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov, •v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách, •v živnostenskej činnosti v kozmetických salónoch psov, •distribútor a predajca špecializovaných krmív a doplnkov pre psov, •ochranca prírody a zvierat.

Organizácia štúdia

Externá forma štúdia prebieha na UVLF v Košiciach blokovou výučbou. Jeden blok má 10 dní (pracovných, víkendy). Počet blokov za semester je 3.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3/6
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie

Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri zaslaní prihlášky. Poplatok za externú formu štúdia je potrebné uhradiť do 3 dní odo dňa zápisu na štúdium

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Bc.
Prijímacia skúška

Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré UVLF v Košiciach organizuje prostredníctvom firmy SCIO, s.r.o.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
rovnaké ako pre slovenských študentov
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
40 €
Cena (neplatca DPH)
720 €
Poznámka k cene
za externú formu štúdia

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Božíková Renáta, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Komenského 73, 04181, Košice, Slovensko Košice I

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo Komenského 73, 04181, Košice, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0915984003
E-mail: studijne@uvlf.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Kynológia - externá forma štúdia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-76418/kynologia-externa-forma-studia-studium-kosice

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Kynológia - externá forma štúdia "https://www.studia.sk/d-76418/kynologia-externa-forma-studia-studium-kosice". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora