Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Absolventi získavajú akademický titul doktor PhD., doktor umenia ArtD. alebo doktor teológie, ThDr.

Forma doktorandského štúdia môže byť denná aj externá. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba dizertačnej práce.

Dĺžka doktorandského štúdia trvá od 3 do 6 rokov v závislosti od formy štúdia. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, ktoré vedie prehĺbeniu najnovších vedomostí o vybranej problematike, sledovaniu najnovších trendov vo vlastnom odbore, ovládaniu najnovších metód vedeckej práce.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.