Štúdium učiteľstva a vychovávateľstva sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, vzdelávacím procesom, výsledkami a účinkom vzdelávania.

Stredoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo končí maturitnou skúškou a jeho absolventi nájdu uplatnenie v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase a vo vzdelávacích zariadeniach.

Vysokoškolské štúdium učiteľstva a vychovávateľstva je rozdelené na odbory:

  • sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
  • predškolská a elementárna pedagogika
  • špeciálna pedagogika.

Absolventi štúdia učiteľstva a vychovávateľstva sa vedia uplatniť ako vychovávatelia, pedagógovia voľného času, sociálni pedagógovia, pracovníci edukačného výskumu, vysokoškolskí učitelia.

Formy štúdia učiteľstva a vychovávateľstva:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia učiteľstva a vychovávateľstva:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Doplňujúce pedagogické štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top