Štúdium andragogiky sa zaoberá výchovou a vzdelávaním dospelých, systematicky organizovaným rozvojom vedomostí, schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život a na mnohostranný osobný sebarozvoj.

Andragogika ja aplikovaná veda, ktorá rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou.

Absolventi štúdia andragogiky na pedagogických, príp. filozofických fakultách vedia porozumieť vývojovým, systémovým a inštitucionálnym základom výchovy a vzdelávania dospelých a orientovať sa v andragogickej vede. Absolventi štúdia andragogiky sú spôsobilí vykonávať ďalšie vzdelávanie v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.

Formy štúdia v odbore andragogika:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia v odbore andragogika:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.