Štúdium didaktiky zahŕňa poznatky súvisiace s vyučovaním, konkrétne obsah a rozsah vzdelania a vzdelávania; metódy, zásady a formy vyučovania; interakcia medzi učiteľom a žiakom.

Didaktika patrí k pedagogickým vedám zaoberajúcim sa vyučovaním, pričom zohráva inštrumentálnu, infomatívnu, formatívnu, rozvíjajúcu a výchovnú úlohu.

Štúdium v odbore didaktiky na pedagogických a filozofických fakultách je možné študovať v rôznych štúdijných programoch: didaktika slovenského jazyka a lit., didaktika hudobného, výtvarného umenia, didaktika technických odborných predmetov, atď.

Absolventi štúdia didaktiky sa uplatnia ako učitelia na fakultách pripravujúcich učiteľov pre stredné školy, ako výskumný a metodicko-vývojový pracovník, pracovník v štátnej správe školstva.

Formy štúdia didaktiky:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Doplňujúce pedagogické štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo chémie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top