Štúdium histórie sa zameriava na rozvíjanie a osvojovanie teoretických i praktických poznatkov vychádzajúcich zo súčasného stavu vedeckého poznania, výskumu a vývoja, na zvládnutie ich aplikácie v oblasti slovenských a svetových dejín.

Štúdium histórie sa zameriava na slovenské a svetové dejiny a na didaktiku dejepisu, dejiny umenia, dejiny historiografie atď.

Absolventi štúdia histórie sa uplatňujú ako učitelia dejepisu, v odborných a vedeckých pracoviskách ako sú archívy, múzeá, knižnice, osvetové centrá a pod.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top