Štúdium prekladateľstva a štúdium tlmočníctva zahŕňa vedomosti z gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej reálie a dejiny študovaných oblastí a literatúru písanú v ich jazykoch. Taktiež stratégiu umeleckého i odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia.

Štúdiom prekladateľstva a štúdiom tlmočníctva študenti nadobúdajú základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných aj translatologických disciplín, ktoré obsahujú poznatky súčasného stavu v jednotlivých vedných disciplínach.

Absolventi odboru Prekladateľstvo a Tlmočníctvo sú pripravení používať jazykové prostriedky v prekladateľskej a tlmočníckej práci, chápať literatúru a literárny proces, interpretovať a hodnotiť literárne diela, efektívne používať slovníky, odborné príručky a iné.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.