Štúdium psychológie sa zaoberá skúmaním, prognostickým hodnotením správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, ktoré zodpovedajú terajším poznatkom psychologických vied a stavu praxe.

Psychológia je veda, ktorá študuje duševný stav človeka a skúma ľudské správanie pričom využíva i ďalšie prírodné vedy, predovšetkým fyziológiu, bunkovú biológiu, neurobiológiu, biochémiu a štatistiku.

Absolvent psychológie ovláda poznatky a metódy potrebné pri odbornej psychologickej činnosti. Počas štúdia psychológie nadobúda schopnosti na získanie spôsobilosti pre špecifikovaný výkon profesie psychológa v rôznych rezortoch spoločenského života a výskumu.

Absolvent štúdia psychológie sa uplatní v oblastiach výrobného i nevýrobného charakteru na úrovniach manažmentu a v oblasti poradenskej, konzultačnej činnosti, v školách a v školských zariadeniach, v oblasti štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, zdravotníctva, kultúry, výroby a podobne.

Forma vysokoškolského štúdia psychológie:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia psychológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1)
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.