Štúdium národného hospodárstva obsahuje znalosti z národohospodárskej problematiky, metódy kvantifikácie, analýzu a špecifikáciu problémov národného hospodárstva, návrhy a príjem opatrení pre rozhodovacie procesy riadenia.

Národohospodárska fakulta v študijnom programe vyučuje komplexné znalosti z národohospo­dárskej problematiky, metódy kvantifikácie a absolventi získajú vedomosti tvorivo posudzovať základné súvislosti v rámci hospodárskej politiky, jej súčasti a možnosti jej aplikácie v praxi.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.