Štúdium verejnej správy a regionálneho rozvoja zahŕňa základné teoretické vedomosti z ekonómie, práva, sociológie, psychológie, regionálnej ekonomiky a politiky, financií a manažmentu.

V študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj získa absolvent poznatky univerzálneho ekonomického vzdelania ale nadobudne aj vedomosti z riadenia štátu, VÚC, miest a obcí. K štúdiu verejnej správy a regionálneho rozvoja patrí štúdium cudzích jazykov a informatiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.