Ľudské zdroje a personálny manažment - štúdium tohto odboru zahŕňa manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie, strategický manažment a finančný manažment.

Štúdium Ľudské zdroje a personálny manažment obsahuje dôkladné teoretické vedomosti z ekonomických, sociálnych a humanitných vied o zákonitostiach rozvoja ľudského potenciálu ako aj konkrétnej osobnosti a jej tvorivosti a schopnosti učiť sa, získavať a analyzovať informácie, nové vedomosti a zručnosti, tvorivo pracovať a komunikovať s inými ľuďmi. Štúdium je doplnené o teoretické vedomosti z psychológie a sociológie, správania sa ľudí v sociálnych skupinách, pracovných tímoch, v štátnych, verejno-správnych a neziskových organizáciách, o vedomosti z oblasti personálnej práce, psychológie, sociológie, sociálnej psychológie.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...

1. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA