Štúdium geografie či zemepisu sa zaoberá krajinnou sférou, vzťahmi medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti v priestore a čase.

Geografia objasňuje najmä pravidelnosti alebo jedinečnosti rozmiestnenia kvalitatívne rôznych javov. Skúma prírodné územné celky a človekom vytvorené priestorové jednotky: štáty, regióny, mestá a vidiecke obce.

Geografia sa študuje na prírodovedeckých alebo filozofických fakultách, pričom študenti získavajú vedomosti o podstatných faktoch, pojmoch, princípoch a teóriách krajinnej sféry a jej geosfér. Majú znalosti z kartografie, geoinformatiky, teórie systémov a ich aplikovaní na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych i spoločenských oblastiach, ako aj pri ochrane a tvorbe krajiny.

Absolventi štúdia geografie nachádzajú uplatnenie v inštitúciách ochrany prírody a krajiny, cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Absolventi, ktorí končia štúdium geografie na filozofických fakultách sú spôsobilí učiť tento odbor na školách.

Forma študijného odboru geografia:

  • denná.

Stupeň študijného odboru geografia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.