Štúdium biológie a genetiky sa zaoberá biologickými vednými disciplínami, poznatkami z chemických vedných odborov a tiež z matematiky, fyziky a hraničných vedných disciplín.

Študenti odboru biológie a genetiky na prírodovedeckých fakultách získavajú poznatky z biologických vedných odborov ako sú: genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a živočíchov, imunológia, cytológia, mikrobiológia, biotechnológie, botanika, zoológia, biológia človeka, ekológia a poznatky z viacerých chemických odborov a vedných disciplín.

Štúdium biológie a genetiky pripraví absolventov na uplatnenie sa vo výskumných kolektívoch s biologickým a chemickým zameraním, individuálne napr. v rezorte zdravotníctva, SAV, na vysokých školách, v poľnohospodár­stve, potravinárstve, at­ď.

Formy študijného odboru biológia a genetika:

  • denná.

Stupeň študijného odboru biológia a genetika:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

3. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top