Štúdium zoológie sa zaoberá štúdiom živočíchov skúmaním telesnej stavby, funkcie a životných prejavov, ich vzájomných vzťahov, vzťahov k rastlinám a k prostrediu.

Absolvent počas štúdia zoológie získava poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie -molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém.

Štúdium zoológie sa prelína s ďalšími odbormi: fyziológiou, etológiou, ekológiou, parazytológiou, molekulárnou cytológiou a biológiou a genetikou.

Absolvent štúdia zoológie sa môže uplatniť ako učiteľ biologických predmetov na VŠ, prípadne vo výskumných a prevádzkových laboratóriách v zdravotníctve, v zariadeniach hygienickej služby, na pracoviskách SAV s príbuzným zameraním, v múzeách, v oblasti orgánov ochrany prírody a krajiny, ale aj v našich i zahraničných farmaceutických firmách.

Forma VŠ štúdia zoológie:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia zoológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.