Štúdium fyziológie sa zaoberá funkciami organizmov, orgánov a orgánových sústav, pričom poznáme fyziológiu živočíchov a človeka a fyziológiu rastlín.

Odbor Fyziológia sa u nás študuje na prírodovedeckých a lekárskych fakultách.

Absolventi štúdia fyziológie živočíchov a človeka počas štúdia získavajú poznatky z fyziológie živočíchov a človeka, biochémie, etológie, environmentálnej fyziológie, molekulovej biológie, endokrinológie, genetika, neurobiológie, imunológie a biofyziky. Pri študijnom odbore fyziológia rastlín získavajú poznatky z fyziológie, cytológie a anatómie rastlín, biochémie, genetiky rastlín, molekulárnej biológie, ekológie rastlín a všeobecná botanika.

Absolventi štúdia fyziológie sú žiadanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortoch zdravotníctva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, atď.

Forma VŠ štúdia fyziológie:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia fyziológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.