Štúdium ekológie a environmentalistiky sa zaoberá ekológiou, vedným odborom biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a tiež vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Vedný odbor Ekológia a environmentalis­tika študuje ekologické systémy a ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce a poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia.

Absolventi štúdia ekológie a environmentalis­tiky získajú znalosti z odborov ekológie, botaniky a zoológie, geografie, ochrany prírodných zdrojov a environmentalis­tiky. Uplatnenie nájdu v oblasti životného prostredia, štátnej a verejnej správy, mimovládnom sektore aj v súkromnom sektore, v špecializovaných činnostiach štátnej ochrany prírody, atď.

Forma VŠ štúdia ekológie a environmentalis­tiky:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia ekológie a environmentalis­tiky:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Ochrana a obnova životného prostredia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top