Štúdium elektrotechniky na elektrotechnickej škole zahŕňa vedomosti z klasickej elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a zabezpečuje aj vzdelávanie v oblasti informačných technológií.

Elektrotechnika sa zaoberá predovšetkým štúdiom a využitím elektrickej energie. Delíme ju do troch odborov: silnoprúd, slaboprúd a ostatné.

Na Slovensku odbor Elektrotechnika ponúkajú aj stredné odborné školy a elektrotechnické priemyslovky, ktoré pripravujú žiakov na výkon povolania v elektroener­getike, priemyselnej informatike, počítačových systémoch, telekomunikačnej technike, prípadne môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na Elektrotechnických fakultách. Stredoškolské štúdium elektrotechniky končí maturitnou skúškou.

Absolventi štúdia na Fakulte elektrotechniky ovládajú princípy a metódy používané pri projektovaní zložitých elektrotechnických zariadení a systémov, vrátane ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, navrhujú a realizujú najnovšie spôsoby získavania elektrickej energie z konvenčných i nekonvenčných zdrojov energie vrátane jadrovoenerge­tických zariadení, atď.

Forma vysokoškolského štúdia elektrotechniky:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia elektrotechniky:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.