Štúdium na záhradníckych školách sa zaoberá záhradnou, prípadne aj krajinnou architektúrou a poznatkami z oblasti prírodovedných a biologických, výtvarno-umeleckých, architektonicko-urbanistických a územno-plánovacích predmetov.

Absolvent štúdia záhradníctva vie analyzovať, hodnotiť a posudzovať záhradno a krajinno-architektonické diela, ale aj širšie vzťahy a vlastnosti urbanizovaného prostredia a krajiny. Uplatnenie absolventa štúdia záhradníctva je v útvaroch štátnej správy, v tvorivých krajinoarchitek­tonických tímoch a v dodávateľských firmách zaoberajúcich sa otázkami riadiacej, plánovacej a projekčnej činnosti s aplikáciou na záhradnú, parkovú a krajinnú architektúru.

Odbor záhradníctvo ponúkajú stredné odborné školy, štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent stredoškolského štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odbore záhradná a krajinná architektúra, prípadne záhradníctvo.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.