Štúdium na Farmaceutickej fakulte sa zameriava na poznatky o výskume liečiv a liekov, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, na výchovu a výuku odborníkov pre výkon farmaceutických funkcií.

Odbor Farmakológia ponúkajú niektoré stredné zdravotnícke školy, ktoré pripravujú na výkon povolania farmaceutických laborantov, kontrolórov a technológov. Stredoškolské štúdium farmácie končí maturitou.

Vysokoškolský štúdijný odbor Farmácia poskytuje študentom vedomosti potrebné na výrobu liekov a liečiv, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v odvetví farmácie v minulosti a dnes. Absolventi štúdia farmácie sa uplatnia v lekárnictve, vo farmaceutickom priemysle, školstve, v systémoch štátnej kontroly liečiv a podobne.

Formy vysokoškolského štúdia farmácie:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia farmácie:

  • spojený bakalársky a magisterský (Mgr.) – 5 rokov
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.