Študijný program ošetrovateľstvo tvoria ošetrovateľské, medicínske, humanitné a manažérske poznatky integrované do holistického ošetrovateľstva, ktoré je zamerané na jedinca a komunitu v zdraví a chorobe.

Ošetrovateľstvo je samostatný odbor, ktorého záujmom je osoba, rodina a komunita v zdraví aj v chorobe.

Absolventi študijného programu Ošetrovateľstvo sú pripravení na výkon povolania v oblasti primárneho, klinického a preventívneho ošetrovateľstva, v manažmente a výskume ošetrovateľstva; môžu plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva, riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach a iné.

Formy štúdia v odbore Ošetrovateľstvo:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia v odbore Ošetrovateľstvo:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.