Štúdium na fakulte sociálnych štúdií je zamerané na výchovu sociálnych pracovníkov, ktorí ovládajú teoretické koncepcie a metódy sociálnej práce, majú znalostí o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry a poznajú metódy riadenia sociálnej sféry.

Štúdium sociálnych služieb odovzdáva absolventom poznatky z oblasti sociálnej práce, sociálnej politiky, sociológie, filozofie a ďalších sociálnych a humanitných vied, zahŕňajúc kvalitnú jazykovú prípravu na efektívne uplatnenie nadobudnutých poznatkov a zručností.

študijnom odbore Sociálna práca absolventi získajú znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, ktoré potrebujú pre uskutočnenie úloh sociálnej práce.

Formy štúdia na fakulte sociálnych štúdií:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia na fakulte sociálnych štúdií:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top