Štúdium matematiky a štúdium štatistiky sa zaoberá teóriami, metódami a výpočtovými postupmi, ktoré sú spoločným základom matematiky, a špeciálnymi teóriami, metódami a postupmi, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých študijných programoch.

Štúdium matematiky a štúdium štatistiky na matematických fakultách okrem iného zahŕňa znalosti matematiky a informatiky potrebné na riadenie a organizovanie ekonomických subjektov a špecializovaných oddelení štátnej správy a optimalizácie ekonomických a personálnych parametrov podnikateľských subjektov a štátnej správy.

Absolventi štúdia na fakultách matematiky sú schopní samostatne a tvorivo používať a rozvíjať metódy a výpočtové postupy na tvorbu a analýzu matematických modelov rozličnej materiálnej povahy. Nachádzajú uplatnenie v priemysle, finančníctve, ekonomickej sfére, na ďalších pracoviskách VŠ, výskumu a vývoja. Počas štúdia matematiky nadobudnú dostatočne hlboké vedomosti na porozumenie postupom a metodikám a hlbším princípom, ktoré využijú v spomínaných oblastiach.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.