Štúdium softvérového inžinierstva vychádza z viacerých oblastí všeobecnej informatiky z poznatkov z matematiky, inžinierstva a projektového manažmentu.

Štúdium softvérového inžinierstva zahŕňa využitie techník, metód a prostriedkov vývoja softvérových systémov, prípadne manažmentu softvérových systémov alebo softvérových procesov.

Absolventi štúdia softvérového inžinierstva vedia špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné softvérové systémy a aplikácie pre štandardné a špecializované počítačové prostriedky, rozširovať funkcionalitu softvéru s dôrazom na optimálnosť, vyvíjať a prispôsobovať informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach, pracovať na projektoch, ktoré identifikujú problém, analyzujú, navrhujú a implementujú rozsiahle softvérové systémy.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.