Štúdium informačných systémov sa zaoberá poznatkami o zbere, udržiavaní, spracovaní a poskytovaní informácií uložených v informačných systémoch automatizovaných pomocou počítačov.

Informačný systém slúži pre spracovanie dát, ktoré sa využívajú na:

  • plánovanie investícií
  • vedenie a kontrolu rozpočtu
  • operatívne pre každodenný chod spoločnosti.

Absolventi štúdia informačných systémov sú pripravení zaoberať sa analýzou, projektovaním, konštruovaním a aj údržbou informačných systémov.

Forma štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top