Štúdium kybernetiky sa zaoberá princípmi a metódami používanými pri projektovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe zložitých riadiacich systémov a strojov vrátane ich bezpečnosti a spoľahlivosti.

Kybernetika pripraví absolventov na využitie systémov na báze programovateľných automatov, mikropočítačov, priemyselných počítačov, databázových a kancelárskych systémov, sieťových a komunikačné prostriedkov, administrovať operačné systémy, programovať a navrhovať webové, procedurálne, objektové, cloudové softvérové aplikácie.

Absolventi štúdia Kybernetika získajú poznatky riešiť široké spektrum úloh jednoduchou automatizáciou od zberu, merania a prenosu technologických dát a ich spracovania v systémoch automatického riadenia, až po projektovanie a aplikáciu robotických systémov.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.