Štúdium umelej inteligencie sa zaoberá teóriou simulovania inteligentného riešenia problémov strojom, napodobňovania schémy ľudského správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia.

Štúdium umelej inteligencie môže zhŕňať tieto témy:

  • matematická logika, reprezentácia znalostí, usudzovanie za prítomnosti neurčitej informácie
  • metódy, stratégie, techniky a prostriedky riešenia problémov,
  • počítačová inteligencia a iné.

Absolvent štúdia Umelá inteligencia sa môže uplatniť vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a všade tam, kde je potreba inžinierskej práce v oblasti nasadzovania inteligentných technológií.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.