Štúdium medzinárodného práva sa zaoberá znalosťami z oblasti medzinárodného práva verejného, so zvláštnosťami a funkciami medzinárodného práva, medzinárodnými organizáciami, s problematikou medzinárodnej zodpovednosti, ktorá vzniká z porušenia medzinárodných záväzkov a riešenia sporov na Medzinárodnom súdnom dvore.

Právnické fakulty v študijnom odbore medzinárodné právo poskytujú študentom znalosti z medzinárodného práva, ktoré sa má aplikovať na úpravu súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom, právneho postavenia cudzincov v SR, s právnou úpravou medzinárodnej kúpy tovaru a rozhodcovského činenia v medzinárodnom obchodnom styku.

Absolventi štúdia medzinárodného práva sa uplatnia v:

  • európskych rozvojových programoch
  • regionálnom rozvoji
  • manažmente rozvoja vidieka a turizmu
  • environmentálnom manažmente, atď.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.