Štúdium informačných technológií sa zameriava na organizačnú, výpočtovú, a aj telekomunikačnú techniku používanú pri práci s informáciami.

informačným technológiám patria:

  • systémy, zariadenie, komponenty a softvér potrebné na zabezpečenie vyhľadávania, spracovania a ukladania informácií
  • metódy slúžiace na prácu s dátami a informáciami
  • technika na spracovanie informácií
  • metódy, postupy, spôsob zberu, uchovania, spracovania, vyhodnocovania, distribúcie a včasného doručenia potrebných informácií vo vyžadovanej forme a kvalite a iné.

Absolventi štúdia Informačných technológií získajú poznatky o informačných a komunikačných systémoch, technológiách, o spracovaní informácií, o systémovej analýze a informačnom manažmente.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top